Piedāvājam iznomāt video un audio iekārtas dažādiem pasākumiem. Nomas iekārtas izsniedz un pieņem atpakaļ uzņēmuma telpās Dēļu ielā 4, Rīgā, darba dienās no 9:00 līdz 18:00, vai arī citā laikā, vienojoties iepriekš pa telefonu nr. 67815111
Pēc Nomnieka pieprasījuma piegādājam iekārtas uz pasākuma norises vietu, uzstādām un noregulējam. Ja ir nepieciešams, apmācām, kā tās lietot.

Nomas maksa

Nomas maksa tiek norādīta nomas norēķinu dokumentā. Nomas maksa par iekārtu ir par vienu dienu. Ja iekārtas nav nodotas atpakaļ norādītajā termiņā, tad Iznomātājs piestāda Nomniekam rēķinu par papildus iekārtas lietošanu atbilstoši dienu skaitam.
Iznomātājs var pieprasīt samaksu par iekārtu nomu un piegādi 100% apmērā pirms konkrētā pasākuma norises dienas, atbilstoši Iznomātāja piestādītajam rēķinam.

Saņēmēja atbildība:

Nomā saņemtās iekārtas jālieto atbildīgi un pret tām jāizturas saudzīgi. Ja iekārtas tiek izmantotas pasākumos brīvā dabā, Iznomātajam jānodrošina, lai laika apstākļu vai citu apstākļu ietekmē iekārtas netiktu bojātas. Nomas iekārtām jānodrošina piemērots novietojums tā, lai tām nerastos bojājumi.  
Ja atgriešanas brīdī iekārtām konstatēti bojājumi vai iztrūkumi, tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts, fiksējot tajā iekārtu bojājumus vai iztrūkumus.
Iekārtu nozaudēšanas gadījumā Nomnieks nes pilnu materiālo atbildību par saņemtajām precēm-iekārtām. Ja iekārtai ir redzami bojājumi, kuri radušies paviršā attieksmē pret iekārtām, tad Nomnieks sedz iekārtu remonta izmaksas. Ja iekārta nav saremontējama, tad Nomnieks nes pilnu materiālo atbildību par bojātām iekārtām - apmaksā pilnu iekārtu vērtību. Ja iekārta ir izgājusi no ierindas dabiskā nolietojuma dēļ, tad par iekārtas remontu ir atbildīgs Iznomātājs.

 Nomnieks iekārtas nodod bez bojājumiem un iztrūkumiem.