Piegādātāju saistības

SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas nodrošina garantijas servisu precēm atbilstoši pārdošanas dokumentiem;

Garantija ir preču ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja saistības atjaunot preces darbaspēju vai aizvietot bojāto preci. Garantijas termiņš ir preces izgatavotāja noteikts termiņš no preču iegādes brīža vai ar konkrētu datumu noteikts termiņš, kuru laikā šīs saistības ir spēkā.

Garantijas laikā bez maksas veic bojājumu novēršanu, ja to cēlonis ir nekvalitatīvas (brāķis) iekārtas/preces, montāžas tehnoloģijas neievērošana, pie nosacījuma, ka iekārtu montāžu veica SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas”.

Garantijas remonts tiek pieņemts Rīgā, Dēļu iela 4, SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas telpās.

Izgatavotājs, pēc saviem ieskatiem, remontu var aizstāt ar daļu nomaiņu vai izsniegt jaunu preci. Nomainītām detaļām turpinās iepriekšējās garantijas saistības.

Garantijas ierobežojumi

Garantijas noteikumi neattiecas uz:

 • Bojājumiem, kuru cēlonis ir ekspluatācijas apstākļiem neatbilstoša vide (putekļaina vai ķīmiski agresīva) vai atbilstošas apkopes savlaicīga neizdarīšana;
 • Bojājumiem, kuri radušies kādas ķīmiskas vielas vai šķidruma iedarbības rezultātā, kā arī dabas stihiju izraisītie bojājumi;
 • Bojājumiem vai multimediju iekārtu traucējumiem, ko izraisījušas citas iekārtas, piem., dators;
 • Bojājumiem, kuri radušies virsmas tīrīšanā izmantotas neatbilstošs tīrītājs vai šķīdinātājs (spirts, acetons vai cits);
 • Bojājumiem un defektiem, kuru cēlonis ir multimediju iekārtu pakļaušana mehāniskai iedarbei, triecienam;
 • Bojājumiem, kuru cēlonis ir tehnikas ekspluatācija tīklā bez aizsarg zemējuma vai ar nepareizu barošanas spriegumu;
 • Multimediju iekārtām, kurām patvaļīgi, bez saskaņošanas ar servisa centru ir izdarītas konstruktīvas vai elektriskās shēmas izmaiņas;
 • Iekārtām, kuru remonts garantijas laikā izdarīts patvaļīgi vai darbnīcā, kuras nav SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas servisa partneru sarakstā;
 • Instalēto programmnodrošinājumu un tā radītajām sekām;
 • Netīšām izbīdīto iekārtu regulēšanu, multimediju iekārtu tīrīšanu;
 • Iekārtas pirkta no trešās personas, izņemot gadījumus, ja nav atrunāta tieši šāda piegādes kārtība;
 • Baterijām.
 • Baltijas Biroju Tehnoloģijas neveic bezmaksas programmnodrošinājuma atjauninājumu instalāciju vai pārinstalāciju;
 • Baltijas Biroju Tehnoloģijas neveic bezmaksas iekārtu tīrīšanu, tehnisko apkopi, projektoru lampu un filtru maiņu.

Pircēja saistības

Pircējam ir pienākums patstāvīgi organizēt iekārtas savlaicīgu un kvalificēto tehnisko apkopi, -putekļu iztīrīšana, filtru maiņu. Vajadzības gadījumā var pieaicināt servisa speciālistus.

            Multimediju iekārtu lietošana smagos ekspluatācijas apstākļos (putekļaina, ķīmiski agresīva vide, paaugstināts gaisa mitrums telpās, aizsargzemējuma trūkums, nestabils tīkla spriegums u.tml.) un apkopes prasību nepildīšana var būt par cēloni garantijas pārtraukšanai.

Garantijas nodrošinātājs atbild par savu darba kvalitāti un iekārtas bojājuma atklāšanu un novēršanu. Ja uz garantijas remontu nodotām iekārtām nevar konstatēt bojājumu vai tām ir atcelta garantija, garantijas nodrošinātājs patur sev tiesības saņemt veiktā darba (pārbaudes) kompensāciju. Šajā gadījumā Pircējam ir jāapmaksā rēķins par darbu.

Ražotāja noteiktais garantijas termiņš

Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt www.bbt.lv klientu konsultantam.